DV
Ubicar l'arxiu, no deixar mai d'entrar.hi i d'està en observació, està amb el que hi ha, desjerarquització, possibilitat, reformulació incessant, visions, imatges, matèries, moltes matèries, temporalitats inherents en l'espai, relacions invisibles, relacions visibles, relacions infra...
Deixar entrar al arxiu, obrir-lo, disposar-lo...

La presentació va tenir una durada de 60 minuts aproximadament.

Info de la presentació

TRANSCRIPCIÓ DE LA PRESENTACIÓ
-------------------------------------------------->
pdf
Desplaçament i Vocabulari

Reflexions al voltant de la tasca: cercar, llegir i filtrar les 256 sinopsis dels 256 solos localitzats en l’arxiu del Mercat de les Flors

CLICA!